Search for:
 • Home/
 • Games News/
 • โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครสอบเป็นนักเรียนตำรวจ 315 อัตรา ถึง 29 ก.พ. นี้

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครสอบเป็นนักเรียนตำรวจ 315 อัตรา ถึง 29 ก.พ. นี้

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประกาศเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเตรียมทหาร และบุคคลภายนอก เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 315 อัตรา ถึงวันที่ 29 ก.พ. 67 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

จำนวน-กลุ่มที่เปิดรับ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครสอบคัดเลือกทั้งหมด 315 อัตรา แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

 • กลุ่มบุคคลภายนอก (ชาย) จำนวน 270 อัตรา
 • กลุ่มข้าราชการตำรวจ หรือนักเรียนนายสิบตำรวจ (ชาย) จำนวน 30 อัตรา

รร. นายเรืออากาศฯ รับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร ส่วนกองทัพอากาศ ปี 2567

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครทหารอาสา เงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท

สำนักงานกระทรวงพัฒนาสังคมฯ รับสมัครบุคลากร 27 อัตรา ถึง 29 ก.พ. นี้

 • กลุ่มบุคคลภายนอก (ชาย) โครงการสิทธิพิเศษแก่นักเรียน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล จำนวน 35 อัตรา

คุณสมบัติ

 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครสอบเป็นนักเรียนตำรวจ 315 อัตรา ถึง 29 ก.พ. นี้

กลุ่มบุคคลภายนอก (ชาย)

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า (กรณีวุฒิการศึกษาเทียบเท่าต้องมีหนังสือรับรองคุณวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการมาแสดง)
 • อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 18 ปี ในปีที่จะเข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร การนับอายุให้นับตามกฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหาร (นับปีชนปี) (ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2549 – 2551)
 • มีสัญชาติไทยโดยการเกิด และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
 • มีอวัยวะรูปร่างลักษณะท่าทาง ขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร หรือตำรวจ ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง
 • เป็นชายโสด ไม่เคยมีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ หรือติดต่อได้เสียกับหญิง
 • เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี มีอุดมการณ์เลื่อมใสในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และมีผู้ปกครองดูแลรับผิดชอบ
 • ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาคดีถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 • ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ หรือหนีราชการ
 • ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออก หรือไล่ออกจากโรงเรียนทหาร หรือสถานศึกษาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพราะความผิด หรือถูกถอนทะเบียนจากความเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
 • ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสิ่งเสพติดที่ผิดกฎหมาย หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 • บิดา มารดา และผู้ปกครองเป็นผู้มีอาชีพอันชอบธรรม หรือมีหลักฐาน
 • เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากบิดา มารตา หรือผู้ปกครองให้สมัตรเข้าเป็นนักเรียน
 • ต้องมีผู้ปกครอง หรือผู้ค้ำประกัน ซึ่งสามารถรับรองข้อความ และพันธกรณี ตามที่กองทัพไทยกำหนด
 • ต้องไม่มีพันธกรณีผูกพันกับองค์กรของรัฐบาล หรือเอกชน อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • ไม่เป็นผู้ที่เคยทุจริตในการสมัคร หรือในการสอบคัดเลือกมาแล้ว
 • พื้นความรู้และคุณสมบัติตังกล่าวนี้ แม้ปรากฏว่าเป็นความเท็จขึ้น ภายหลังที่รับเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารแล้วก็ตาม จะต้องออกจากความเป็นนักเรียนเตรียมทหารทันที

กลุ่มข้าราชการตำรวจ หรือนักเรียนนายสิบตำรวจ (ชาย)

 • เป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ หรือข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
 • อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ ในปีที่จะเข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร การนับอายุให้นับตามกฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหาร (นับปีชนปี) (ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2543 – 2549)
 • ในรอบ 12 เดือนที่แล้วมาถึงวันเปิดรับสมัคร ต้องไม่ถูกลงโทษทางวินัยสูงกว่าโทษภาคทัณฑ์
 • ต้องไม่อยู่ในระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือต้องหาในคดีอาญา เว้นแต่ต้องหาในคดีอาญาอันเนื่องจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่
 • ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 37 เซนติเมตร

กลุ่มบุคคลภายนอก (ชาย) โครงการสิทธิพิเศษแก่นักเรียน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 • เป็นชาวไทยมุสลิม หรือขาวไทยพุทธ
 • ต้องมีภูมิลำเนาใน 5 จังหวัดขายแดนภาคใต้ คือ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี (จะต้องสมัครในโควตาของจังหวัดที่ตนเองมีภูมิลำเนาอยู่ในปัจจุบัน)
 • ต้องได้รับการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

การสมัคร

สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://admission.rpca.ac.th ช่องทางเดียวเท่านั้น ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เมื่อสำเร็จการศึกษา จะได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ. (การตำรวจ)) และ นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)

ที่มา : ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

เพื่อนบ้านยึดบ้านอากู๋ ครอบครองปรปักษ์ เครียดคิดสั้น-ผูกคอลาโลก! คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

ผลบอลเอฟเอ คัพ รอบ 5 แมนซิตี้ ถล่ม ลูตัน 6-2 ลิ่วรอบ 8 ทีม

พายุฤดูร้อน! ประกาศเตือนฉบับที่ 8 ฝนฟ้าคะนอง-ลมกระโชกแรง